Opis projektu 1.1.2.

stopka-sky-inteligentny-rozwoj

 

 

 

Tytuł: Opracowanie w ramach zaawansowanych prac rozwojowych innowacyjnej w skali świata Niezawodnej Efektywnej Macierzy Otwartej (NEMO) do bezpiecznego przechowywania i przetwarzania dużej ilości danych elektronicznych (Big Data)

Numer projektu: POIR.01.01.02-00-0082/16

Wydatki kwalifikowalne: 5 621 640,00 PLN

Wnioskowana kwota dofinansowania: 3 372 984,00 PLN

Krótki opis projektu: Nowy produkt będzie stanowił przykład inteligentnej sieci (technologii, systemu teleinformatycznego), która znajdzie zastosowanie w różnorodnych infrastrukturach (np. sektor bankowy, medyczny, filmowy i telewizyjny, cloud computing, integracja systemów, telekomunikacja, energetyka, media i itp.) jako wysoce efektywne i bezpieczne narzędzie do przechowywania i przetwarzania dużej ilości danych. Macierz NEMO zapewni w zakresie data storage optymalizację działania, oszczędność zasobów w tym energii, zwiększony poziom ochrony środowiska, wysoką ergonomię użytkowania.

W wyniku realizacji projektu powstanie macierz otwarta charakteryzująca się: wysoką skalowalnością, wysokim bezpieczeństwem przechowywania danych, wysoką oszczędnością przestrzeni dyskowej, wysoką wydajnością, odpornością na awarię, pełną otwartością i kompatybilnością sprzętową, wysoką efektywnością kosztową.

Niniejszy projekt stanowi odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie społeczne zgłaszane przez instytucje publiczne (m.in. uczelnie, jednostki medyczne, jednostki naukowe, archiwa państwowe, administrację centralną i samorządową) i przedsiębiorstwa (zwłaszcza średnie i duże) na efektywne, bezpieczne i wydajne systemy przechowywania i przetwarzania danych.

Planowany okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 31.09.2018

 

Opis projektu 8.1.

Tytuł: Uruchomienie innowacyjnej e-platformy umożliwiającej automatyczne zabezpieczenie danych (autobackup) oraz zarzadzanie dużą ilością materiałów graficznych (photoalbum)

Numer projektu: WND-POIG.08.01.00-14-610/13

Wydatki kwalifikowalne: 687 500,00 PLN

Wnioskowana kwota dofinansowania: 481 250,00 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 01.10.2013 – 31.10.2014

Krótki opis projektu: Projekt obejmuje uruchomienie pod marka Skytechnology dwóch innowacyjnych e-usług: automatycznego zarządzania bezpieczeństwem danych (autobackup) oraz photoalbumu. E-usługi zostaną zbudowanie przy wykorzystaniu doświadczeń wyniesionych ze stosowanej autorskiej technologii budowy i zarządzania złożonymi systemami transmisji plików rozproszonych (LizardFS) tak, by uzyskać najważniejsza z rynkowego punktu widzenia przewagę nad konkurencyjnymi usługami bazującymi na wykorzystaniu wirtualnej przestrzeni dyskowej i autobackupu danych: kilkukrotnie niższy koszt jednostkowy zabezpieczenia i przesyłu danych i niezależności od dostawcy powierzchni dyskowych. Pozwala to firmie Skytechnology Sp. z o.o. zaoferować odbiorcom szereg innowacyjnych funkcji, które nie są obecnie oferowane. Odbiorcami e-usługi automatycznego zarządzania bezpieczeństwem danych (autobackup) będą: mikro i małe przedsiębiorstwa (polskie oraz amerykańskie) oraz użytkownicy prywatni z kręgu internautów, którzy korzystają z autobackupu danych. W przypadku e-usługi photoalbum grupę docelowa będą stanowić użytkownicy indywidualni, którzy interesują się fotografia cyfrowa.

Moduły powstające w ramach e-usługi autobackup:

 • podwójnego szyfrowania danych,
 • zachowania zbiorów danych z wyłączeniem późniejszej możliwości ingerencji w ich treść,
 • automatycznej detekcji danych zarchiwizowanych w chmurze lub na wybranej przez klienta przestrzeni dyskowej/serwerowej.

Moduły powstające w ramach e-usługi photoalbum:

 • zarządzania przechowywaniem i katalogowania graficznych materiałów cyfrowych,
 • zamawiania wydruku materiałów cyfrowych,
 • przenoszenia zdjęć do wybranych katalogów wraz z pozostawianiem w miejscu oryginału ikony,
 • pobierania materiałów graficznych z innych serwisów,
 • identyfikacji dublujących się materiałów graficznych,
 • dzielenia się zdjęciami oraz umieszczania ich w innych serwisach,
 • budowania albumów na różne definiowalne sposoby.

Opis projektu 8.2.

Tytuł: Automatyzacja procesów biznesowych firmy Skytechnology Sp. z o.o. i jej otoczenia biznesowego poprzez wdrożenie platformy B2B

Numer projektu: WND-POIG.08.02.00-14-562/13

Wydatki kwalifikowalne: 421 800,00 PLN

Wnioskowana kwota dofinansowania: 295 260,00 PLN

Dotacja EFRR: 250 971,00 PLN

Środki krajowe: 44 289,00 PLN

Planowany okres realizacji projektu: 01.12.2013 – 30.11.2014

Krótki opis projektu: Realizacja projektu ma doprowadzić do stworzenia platformy B2B umożliwiającej pełna wymianę informacji i automatyzację obsługi procesów zewnętrznych realizowanych w ramach systemu sprzedażowego firmy Skytechnology Sp. z o.o. z partnerami biznesowymi z kręgu dystrybutorów i resellerów rozwiązań skynode oraz autobackup. System sprzedażowy Wnioskodawcy ze względu na charakter sprzedaży jest ścisłe zintegrowany z tworzonymi przez niego dedykowanymi rozwiązaniami informatycznymi i oferuje duży stopień automatyzacji w procesie zarówno wyboru jak i realizacji usługi przez klienta końcowego. Wnioskodawca nie posiada jednak systemu pozwalającego efektywnie realizować i obsługiwać współprace z partnerami biznesowymi. Są to głównie operatorzy serwisów internetowych, np. rejestratorzy domen, dostawcy usług hostingowych, serwisy e-commerce a także sieci i punkty sprzedażowe z branży informatycznej. Wnioskodawca współpracuje z partnerami w dwóch modelach biznesowych: dystrybutora i resellera. Różnica polega na tym, ze dystrybutorzy sprzedają oferowane przez Skytechnology usługi pod jego markami własnymi.

System B2B zostanie oparty na platformie webowej, która wraz z poszczególnymi modułami będzie umożliwiała Wnioskodawcy oraz użytkownikom systemu B2B elektroniczna wymianę danych oraz automatyzacje poszczególnych procesów biznesowych,

m.in.:

 • składanie zamówień,
 • zarzadzanie realizacja zamówień,
 • transmisja dokumentów,
 • statystyki sprzedaży,
 • podgląd, kontrola i kojarzenie rozrachunków,
 • zarzadzanie usługami.

Projekt CREDO

Tytuł: CREDO – Cyfrowe Repozytorium Dokumentów

Numer umowy: UOD-DEM-1-385/001

Krótki opis projektu: Celem projektu CREDO jest opracowanie i uruchomienie demonstracyjnej wersji cyfrowego repozytorium, umożliwiającego krótko- i długoterminową archiwizację wielkich wolumenów zasobów cyfrowych.

Projekt CREDO wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z długotrwałym przechowywaniem bardzo dużych zbiorów danych generowanych przez kluczowe instytucje odpowiedzialne za administrację, służbę zdrowia czy kulturę. Skala i waga zagadnienia jest ogromna, ponieważ zakres prac zakłada zaprojektowanie systemu do przechowywania danych przez okres nawet powyżej 50 lat, gwarantującego po upływie tych lat uzyskanie z archiwum nie tylko poprawnego pliku, jeśli chodzi o jego strukturę, ale również skuteczne jego otwarcie lub odtworzenie (w przypadku pliku multimedialnego), dające rzeczywistą możliwość jego dalszego wykorzystywania. Potencjał zapotrzebowania na tego typu usługę w najbliższym czasie ocenia się na dziesiątki petabajtów i liczba ta będzie dynamicznie przyrastać w kolejnych dekadach.

Wykonawcy:

 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (lider konsorcjum)
 • Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej
 • Skytechnology Sp. z o.o.